regulamin_old_

REGULAMIN SERWISU www.musiclaboratory.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1 Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis musiclaboratory.pl należący do Music Laboratory Sp. z o.o., w szczególności zasady sprzedaży Produktów na rzecz Klienta za pośrednictwem platformy internetowej http://www.musiclaboratory.pl.pl/

2 Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

3 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

4 Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu na rzecz Klienta;

5 Klient – nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna, która negocjuje zawarcie lub zawarła Umowę sprzedaży;

6 Music Laboratory – Music Laboratory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, KRS  0000595095, NIP 9721260256, REGON 363400043,, kapitał zakładowy 5000zł w pełni opłacony;

7 Produkty – produkty (kursy stacjonarne związane z muzyką http://www.musiclaboratory.pl/).

8 Cennik – cennik, dotyczący Produktów.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1 Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Music Laboratory w celach związanych z realizacją Umowy, z przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

2 Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Music Laboratory i udostępnia w tym celu adres elektroniczny.

3 Klient i Music Laboratory zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych i dokumentów (w tym know-how, danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą), w zakresie, w jakim mogą stanowić mogą tajemnicę ich przedsiębiorstwa i które zostaną w jakikolwiek sposób przekazane lub ujawnione Stronom Umowy (przez nie same lub przez podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Stronami), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa lub danych, które stanowią informacje powszechnie znane.

ROZDZIAŁ 3. ZASADY WSPÓŁPRACY

1 Celem zakupu lub uzyskania dostępu do Produktów Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej http://www.musiclaboratory.pl/.

2 Klient może wybrać Produkt z oferty znajdującej się na stronie internetowej http://www.musiclaboratory.pl/.

3 Dodatkowe usługi mogą być świadczone na zasadach określonych odrębnie.

4 Aktualny Cennik znajduje się po wybraniu odpowiedniego kursu. Wszystkie ceny podawane w serwisie www.musiclaboratory.pl są cenami brutto, Music Laboratory nie jest płatnikiem podatku VAT.

5 Do zawarcia Umowy dochodzi w dniu potwierdzenia zamówienia przez Music Laboratory poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klienta. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego produktu w ciągu 14 dni.

6 Zapłata nastąpi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl lub przelewem bankowym na podstawie zamówienia w ciągu do 7 dni od daty złożenia zamówienia, nr konta BZWBK 29 1090 1405 0000 0001 3195 9771. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

7 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

8 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9 Wszystkie reklamacje dotyczące płatności zostaną niezwłocznie rozpatrzone po przesłaniu drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej www.musiclaboratory.pl

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Strony ustalają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy lub ich część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku strony zobowiązują się podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Regulaminie lub Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania, sposób.

2 Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze współpracą Stron jest sąd powszechny właściwy dla powoda lub wnioskodawcy.

3 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4 Music Laboratory zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.

5.    Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1)     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2)     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
3)     możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

6. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 *          *          *

Regulamin Voucherów

  1. Voucher może otrzymać każda osoba, która wykupiła kurs i chciałaby go podarować komuś innemu.
  2. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
  3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
  4. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
  5. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowanie przez Nabywcę z w momencie dokonania zapłaty.

 

 

 

 *          *          *

 

×
Any questions?